Adroit 5th Grade

Edit Answers
YZHPKNYMDQGVOVEIUQRF WESPERSEVERANCEDBOAS OWCOMMUNICATIONEYLDG PBPABKZTUIVFWJHALIIY HYRBPUPRINNRMTGTONCX TGYPHSITAITERATIONAG ANHAEBRLKLVBHEHOOOLT DIXKSGYEDESWWUXNNVCC RVRZVURVKTPBCKNDZAOR OLXYGBMLPAOYLHJKATLE IOBIVVMUPZMTTYPJFILA TSOJFFCBLDNMHOHLYOAT CMFAILFASTHWEITBDNBI DESIGNTHINKINGNOZWOV QLSLODWCXKZFSPMKRVRI YBGQBVCWCRUTEISTTPAT UOKWXLTPWQEIETPBNYTY HRMDQXBCRUKJMSJZOZIS EPISEMPATHYFWZTSSKOD CRITICALTHINKINGTONA
1.
designthinking
2.
iteration
3.
ideation
4.
buildtothink
5.
failfast
6.
test
7.
prototype
8.
adroit
9.
makerspace
10.
empathy
11.
radicalcollaboration
12.
innovation
13.
creativity
14.
communication
15.
criticalthinking
16.
perseverance
17.
problemsolving