Clothes

Edit Answers
VAKBVNEKUOOMFJWWATFQ SCWFRMNYZWARSFMFZRBH WXCCLIDRESSMHIABBCZW EKEVEFYEDLTAISIUMXQE ALPUKAYFESNORZJSQFZL TOYIREOYWOHCTAACCYUK EUNIFORMOCDOARCHYWBD RPBVTFXSMKGAVQKOPPID BFFSBETNOSRTHNEOHVWZ GMHPBYSSDAHXQETLWMOJ DNXOKNWLHFDIMKYWFXDQ PBFRLAZCTPNRDDOCBHDV DQZTFOYHPPKEKEFGKMCF ASHOESKUZURSLOSGLAXG OLSSKIRT-SHIRTHFSGFL DMZYNIBQBDXWVITPHFRK MWCETRRVANTNNDDVOCDG PANTSSUTWNGPQMRSEVEL VPGOVMKVMYUCOLAESGHM ABCVSBGZWEXGAETNCGQM
1.
Dress
2.
pants
3.
shirt
4.
shoes
5.
socks
6.
sport
7.
shoes
8.
coat
9.
jacket
10.
school
11.
uniform
12.
skirt
13.
sweater
14.
T-shirt