Plant Photosynthesis and Respiration

Edit Answers
KUADIJMZZSVBDNFUBQWLZJHRVDMDOW VIGIELEAIUAZQWLQTICPVYAKWLVILA GCWOSEUKYSCGXTXAVKWUBXBYLINWRS CJGUOGDCGHMUJCHLOROPHYLLSYCGOT FJWHCLOAEWGNHCTAAEGNQEIIJRRUNQ GXAZUUYVUIOYTDYBAGQKRPBRROHTAZ EJJTLMHBSOUQXCAYBROTDLRQDMMNKZ ZKORGZOZQAYJRLFMHJRZEFJHEZMEIY QPOEVVUALGFPIYBRVFSVIWSDCSVDFO DHLSJGQKURLEPIKLBHJDVNYLFIWNIM NOSPGDGGGVNTFYNSVUCHRBPAHZVEHU ZTEILRFDVELMUOOVSWWGGPEXFRCPXJ IOTRIRRHBXFKWKWJZYBJBLBBIZVENW HSAAGIQSPOZKZRXYATWAMAOQCJHDPJ DYRTHLHXUKOZPTXPRBRUNELFSBUTJJ FNDITPDTEDURVZZYFRYNVPJXHSYHOF NTYOITRDKDRJZYXLBZVOBPBBSHBGUP EHHNNHHOEXDSYYHVVWDTYKEIPQIICF CEOVDMIADJIGAPSAWSGHHPCSSFMLUX USBKECGGBUFJYLDFADXUHLQREABSLT PIRIPNRXADCTNRLIFQFIEHFALSNQAU ISADEOVSRAOEFPSDMSIOBIALLUFUGV YLCZNCVNRHYCRYPGDDZQFEIJENRVNU CHOTDHDOPTEPSSVEYCSDXFBRNLLQBK BSITEBRIHJBORHVGWCUZEUGLAIVPWN UDTGNIMTGSONDVZZUYLGOFRRGGNMNS FIQRTSICJBUJGCQUILENPRFRRHLZMV FAUBBFXATHYLAKOIDSPBGRUPOTXUME YQYPSENEVUXNOUQZEXJLRCVCDYORUD NQBFMJJRKJYIAHYLTHZSIVQZRBHROG
1.
photosynthesis
2.
respiration
3.
Chlorophyll
4.
thylakoids
5.
lightdependent
6.
lightindependent
7.
reactions
8.
visible
9.
organelle
10.
glucose
11.
carbohydrates
12.
producers
13.
sunlight