Ρατσισμός

Edit Answers
ΊΒΨΌΘΤΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗΆΑ ΜΒΊΨΆΕΡΩΤΣΑΚΦΟΕΣΑΨΠΟ ΙΩΣΌΜΠΘΙΥΝΒΆΨΝΒΊΕΛΛΗ ΦΕΘΑΗΣΙΝΛΣΩΘΚΝΑΑΚΙΘΊ ΙΕΩΕΩΘΚΌΙΙΝΟΨΑΊΤΦΟΜΝ ΙΥΑΣΗΣΜΡΗΚΒΜΦΗΤΗΟΊΗΜ ΡΘΝΚΌΡΆΣΦΤΌΟΤΌΣΤΒΜΆΠ ΟΘΕΨΑΤΙΛΝΦΙΤΊΜΚΌΙΚΩΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΊΗΣΗΡΣΚΜΟ ΆΆΩΘΦΌΡΚΌΙΨΗΝΤΣΕΜΟΤΚ ΘΕΤΥΊΙΤΚΥΠΌΥΛΩΑΤΌΝΨΑ ΡΘΆΘΌΝΣΑΌΟΦΝΛΝΗΩΣΦΙΤ ΙΩΊΚΤΛΑΚΣΊΜΣΟΟΒΤΥΣΕΆ ΩΑΠΙΑΥΊΚΕΟΟΡΑΗΦΑΨΠΗΛ ΘΝΊΛΠΨΝΒΠΥΛΠΑΆΠΚΥΘΜΗ ΌΊΌΚΕΑΕΊΠΝΠΚΤΒΜΥΡΌΙΨ ΛΑΛΣΨΥΙΠΥΆΣΊΝΜΙΥΑΦΥΗ ΒΡΤΑΝΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΨΥΝΊΨ ΌΙΦΘΣΑΦΤΨΆΑΊΛΛΒΒΌΥΠΛ ΙΡΒΊΜΦΛΌΊΆΒΡΩΥΕΘΆΠΚΩ
1.
προκατάληψη
2.
εθνικότητα
3.
κατωτερότητα
4.
περιθωριοποίηση
5.
εκφοβισμός
6.
ανεκτικότητα
7.
ενσυναίσθηση