Picture 4: Find words in the crossword

Edit Answers
47.43068136093327283 6070.3316.176150471. 34.485307.875555.51. 2516212921274.343828 3.950731963227.8042. 6.9782.01292645864.1 316880.7.968759.024. 9232011.204579540156 7621.3169493.9954614 5129341.1539.29.4967 9.9602.8.14900164173 97260477812948861093 44687436.28.69709812 85189015447387409.83 399032415645350.6179 476.9.58.750.9.22317 778993.9.9.1.82599.3 41147921848084412190 283219447.2.22633.35 942..9.3.64.62262353
1.
absent-minded: đãng trí
2.
village: ngôi làng
3.
rice: gạo
4.
pot: hũ, nồi
5.
overflowed: tràn nồi
6.
sky: bầu trời
7.
clouds: các đám mây
8.
grains: các hạt lúa
9.
fields: cánh đồng
10.
seasons: mùa vụ
11.
barns: kho lúa
12.
harvest: gặt hái