spelling

Edit Answers
JJTGKTZDPUYKXFGYPGMA YTDUIIXUCQPZCUNNBJTK RRYRANOITATSYREVARBG OAKPLERUITCYGOAYYMNE GHRBSQASGLSQRVMOTEOW EVKXNMMAAHFCOARUCNMS TJCGSIIITQBPSDTEJAMS ALPWALUMZKUVICSECZTV CAPCYIBWANINISEHRABD AVVMJTWVFGADACINTCEC KAEMVALQLRIRTNTIELEI DTCZWRIIYGYNETOOIRNS ROHXEYBBGKXRANXVRVYG JRHECPRAHAYTEREJEYMR KYCOTLANWQJRJRYNAVYO PVONHGRQWIYRYPTMGAYC RBJWZQYFVHZRXOYRTAIE KYROTIMRODDIRECTORYR LMYSTERYXVBYMYYFOPGY IBFIYHXHUHEYDZLIVMGE
1.
imaginary
2.
secretary
3.
library
4.
military
5.
ordinary
6.
necessary
7.
stationary
8.
bravery
9.
machinery
10.
mystery
11.
scenery
12.
delivery
13.
grocery
14.
stationery
15.
category
16.
lavatory
17.
inventory
18.
dormitory
19.
directory
20.
victory