Geometry Vocabulary

Edit Answers
QNIWVUUEVITUCESNOCYRFOTSLVGLXO CQQNWNTRKDMSJCWSSMZSKGKZMRHTMN LTEOLLPAFIFUALQVVERTICALUNTGAE RESUTBOYNLVLWESUNETOPYHTDLLEQR KKKMXAIZGAEMUAGGVVOTWVRVYRRUHR ROTATIONZTWIHVUWUYFULAVBNOIODX ANYRIGHTKIYZDIKCXYBGNRGZGLMTZH YJHUPWLOWOXCMFBZQVZSVTZAABEHKV VAYQBIELANTAJGRLTEFRNZHTUSTSCT AFYLPKGZGNRPTNCYTOEESTESCRUNZV LJTKNRSYCGNUJXEYRZVUYRMAZACYYJ TIRBUHDIOZEPARTMTTEPAXLNLLALCL EJAAXRLLPMEKLAAORXRLYEOQMISFIP RJNOWNELSHHTSTWFEBGENINQAMKNMR NISJGLUUXUHCIGDHMIZELEQSWIEYAQ APVMLVMXFGPOHIQFEDWWDLZZNSJDRU TMEAFADKIBNPZREMCORRESPONDINGA ELRZQSQANPVGLYETECKKTSGHULQQVD VASWFRRQOKFCTEWEGLYBTCNOGYLOPR PEADWTWBCKBOOCMKTOGRMCCJLXYQWI EPLLSYKZENALPNMEBAENOTFEBLPVSL PIWRSTTNECAJDAGONFNNAXGXWWRQGA HELGNATCERPBIBMRLTGRLIFGDBWJRT UKEBURTKAXZHSSHEURAUEPROCPHJYE WISOSCELESOVIXCKUELRGTTTYPJNTR TDSQUARERPPVKTTERMNLYYLXCYFWVA NWOPHHBRSRTZIDNDROCTBNUAGGBFCL IYHAYURYBTZOZCMMTYKKPIHTNEMGES OGQBDSLMXMNRYZTCDPFPGIEDLVQCVN PEAYMTSODYRATNEMELPMOCPARALLEL
1.
acute
2.
adjacent
3.
exterior
4.
interior
5.
complementary
6.
statement
7.
congruent
8.
interior
9.
corresponding
10.
dilation
11.
equilateral
12.
hypotenuse
13.
isosceles
14.
legs
15.
line
16.
obtuse
17.
lines
18.
parallelogram
19.
plane
20.
point
21.
polygon
22.
theorem
23.
quadrilateral
24.
ray
25.
rectangle
26.
reflection
27.
rhombus
28.
right
29.
rotation
30.
factor
31.
scalene
32.
segment
33.
figures
34.
square
35.
straight
36.
supplementary
37.
transformation
38.
transversal
39.
trapezoid
40.
triangle
41.
vertical