Customer Service Skills

Edit Answers
QTVAAZVAFAEBAVSIPVTF VSHCOLORAKALFNLDEDDP NZBOLCQUZCGARCTAVCKJ KHPNGNHVKBKFYXTHIUSP OODWHRMBIWONRFRJTSYA YLRJHVYLBBAGOIGJCAMR HBPEUXJIXAZRXWEBAIPA TAOWLSWDUDEQICLNHYAP APWILQITMHXQNKIEDCTH PDNCOMMUNICATIONDLHR MREOWLNXRCYPZKNNOGYA ETRQIRMADREMOTIONRES IKSGHEXDIVZAJNOXIRFE CPHNOSYRFNIFVNKECCOE WUINIUPFUIAICNZPGDYS JSPYMLDWSAGOTLPNWXKJ YHXIYTPAIMFCFUTWEEXQ ENOAXSRJNEANLTXNRDBB VMGKEFPRGRXREOJSPXLV RAVKUHYLQOHUNKFCVSVR
1.
calm
2.
ownership
3.
acknowledge
4.
paraphrase
5.
listening
6.
anger
7.
skills
8.
friendly
9.
emotion
10.
empathy
11.
sympathy
12.
results