Science Vocab

Edit Answers
PVZVZGWYIULGHNVPYUWJYERPGC NCTSPTTXIBQOTCEDTOAVJTAGPX ZBNRZADPKIQEJMOJJCTQVPBAWP NSFTBPPPOYYBZPREDATORVDPRQ QIFPHPVQEBYUTFKVZNOYLTHNVE ZRKWAFOABVKCOMKYETDTPZAQAE YCMOISPOHKRJQCJAJCGWOSAUMQ RKGRRKKJAYUPYXLIHBMWTFYMEH SUVMEDECOMPOSERVIXNHSUZFOA WZYSTDJOLYYVQDIAELVMQAYDLB JDTQCFMHTSYOIENGHUCQFBNZHI WNFLASTOMATAYXFJPLQUXVAYPO YRKKBIUPZBBEXSEOHVNKGTYKFT CHUSKYCAEVTLWCWPPGYNJXRGTI QVEGLYJHNRZLIMTGITWOHHBDJC VWNGAYQHEWZMKEBCNZUTFTJPUF STBGAGQLREJZRCOFPWZHBNXUVQ NVEJZVXBGUWENTUBNRQVCQJPPN ATVFOCTKYLUKGARJWMQQVDTOGJ JOIDHSIYFNPUQUEXHHOEDAVRWK NJSHBGCVDTZLXMUSTAZUCTHBMD JLAPYFMKLLEAVESWCBIUZVCSVM JRVGMTETRANSPIRATIONINDUEW PENPHSLZIXBZOVFQQTALOCSTXY CHIMJBYSBFTAFYZEEADAKDSXCB KLOHNUXFARSULBNCJTXQSPORLZ
1.
energy
2.
stomata
3.
xylem
4.
phloem
5.
transpiration
6.
abiotic
7.
stem
8.
leaves
9.
fungi
10.
bacteria
11.
prey
12.
habitat
13.
predator
14.
invasive
15.
worms
16.
decomposer