Months of the year and seasons

Edit Answers
JULYDXDKLDFHGYWHZOTF TBWHESIQAAKQUJNIBPSE AXHHCVCNEQYYAPRBEMGB SEPTEMBERJPRYAGBLYCR KOUJMQXKKJJWTSUGUASU ADCOBBFWBAWNFVGYEIUA NSRWEHLDNWISNDWTYSMR MAVTRHSUMLNCSUEYWPMY ULLUAKAGASTDDPFTTREA TRASPROERAEQAJKQUIRF UXHNYJBGCRRULKWALNHR AUNNUWNHHFCRHYYHGGAE RCLNBRZCFWENAWQVYMPB MHENQDQQTBKMKJBIYXNO MRXYNZSSMDKURPKBBTLT NGALCQOEHTEMZSGQPLKC LQSXODVHNJDLIRPASRRO VPJZDOMNENAHBNUIHRAN YHHSNZRWTBURPOYEXBYL ARGVXEOSKBRGAZLYUMAD
1.
january
2.
february
3.
march
4.
april
5.
may
6.
june
7.
july
8.
august
9.
september
10.
october
11.
november
12.
december
13.
spring
14.
summer
15.
autumn
16.
winter