Art Words

Edit Answers
QQMJSFCEWBVIIJPGXQVQ JVXIDKRNQTOEZRVYKUPA ZYEDJDLVTXLZTIXWJMRM BVZSGETCQNQMCOZZVUVF SRHZHTFTVKQTBCVKSXLZ BPPVNALKQSMKEENOVPWH ULWEQIPVIFSXGXVZAJGT VRRIELKEDRSTIGTCYRUY QXZNSTHGILHGIHAUKBKI VQOBYORFEZYVYXNURRJN RTJSRRVPATTERNEIPEHG NCMDTWPATTERNUBCJPDY AOXVQALKLYYGNIDAHSDS MHVFWAVTLFDYLDVOMYEW EEFDPCGYNTHGILGNEILS EHEWROSHADOWSKIMNHAM IXSNELQMCSBUOMORIOCK LQYOGOYJBXHRNEPHLTSV HUQFKUIXJPRLUMOPLRHZ HFESYRRPROPORTIONWWC
1.
tone
2.
line
3.
pattern
4.
colour
5.
texture
6.
shading
7.
light
8.
highlights
9.
shadows
10.
detail
11.
pattern
12.
proportion
13.
scale
14.
shape