Holiday-Gala Word Search

Edit Answers
ZMAUSAYTSORFYCB YGJJGEVITSEFHAY PMDEKMIYNCVOXNB NEW-FALLEN-SNOW DEDITSAMTSIRHCU SAINT-NICHOLASN GEHTRIM-YADILOH RZVHOLIDAY-GALA OZFELCHURCHMLJU BWSBRTHGILRATSL MDHZLGRSDYGHTIJ EAXQKQRPVVGBPCJ SEPVKREEUVTUQZP NWDHGLDVEYSCVDV AIUZABRCTNNZITY
1.
holiday-gala
2.
saint-nicholas
3.
new-fallen-snow
4.
christmastide
5.
evergreen
6.
starlight
7.
frosty
8.
festive
9.
church
10.
holiday-mirth