Happy Birthday Judy!!!!

Edit Answers
HFKBMPMQVNCKJHMIGYHR ROQEKNNFQWNMTJBBEYYC EGCAKENCAWJGNYRELOCI KLBXJTDHKSZIAJHFPOBQ AZOMXZRMLBHVHIBARWJG CQJMWUQFKWAICRGMUQNG ERBMOYRTWRGNOVAIPWMV PRRRTWWVPBZGRNDLBDSS GHDRZYUCOKEBSCIYQOLH DNSRGRUGJRMTUZRSDPSO EKIUKAVUMZYGMYOQTVCP FOBNNUAAYRFWMDLUAAZP PTVUIRJTAPPKEUFSNWEI WIHFPBCNDYMORJWUALVN VUYAEENAHIWTYDTOYCOG OQMTPFALTSEVENTYEULM CSVGYPITRYIQBGPGBLIB GWLZNSYAIUKUICARINGX DMJERRYKBNINCGOYMLWJ NJUATZTEPARTYTEZZXJE
1.
Judy
2.
Happy
3.
Birthday
4.
Seventy
5.
Fun
6.
Party
7.
Summer
8.
February
9.
Pink
10.
Purple
11.
Florida
12.
Caring
13.
Giving
14.
Atlanta
15.
Family
16.
Love
17.
Coke
18.
Fashionista
19.
Shopping
20.
Jerry