YD,sss8

Edit Answers
VRWRPVGZNVFZSKTY SKJKYRCDQLZODBEN XPMERAUEAXLZISOJ KVOYUMFKFHPNPDSL DZNBYLDFHQLXRBZI UZKOOVMDEVOHSYKV QVEAGIGABYTEJTPU DSYRTPSXNNRXTEBC TKZDEHISHTTYRKBO PERSONILYSATIONE MVHTPTUVCJLIOHGL EQMTELFSXNUAJHJJ MIKBTVOQPVSFMJPC OTKIMSGLRXGQYXAX RQCTGAMERDALNXRI YWDADMOTHERBOARD
1.
keyboard
2.
motherboard
3.
gamer
4.
personilysation
5.
memory
6.
ram
7.
byte
8.
gigabyte
9.
monkey
10.
bit