1 Personal Poster

Edit Answers
LXVCNQWRFFASHIONABLE PIXCYZVZVHEFVGJLSSHE EXQULEMOGACOOLZWUDOX HJSWDGNYXNHVEEDMOPMR ACLBNNXMEGNQMMYKMREV IYLUEIIUAHAIAAUOAYTX RLQSIDVTSRMINNMSFBOC STATRDGSYYEISKHAINWI TSGSFIBQGTZJJCLSYCNT YRSBTKBMOTOVGIDDVZFE LIPPDHLCIEDODNFTUXVL EFOWUJTVNXHHWEPGPRSH YCRGOJSPGTNSRAYNKDLT NVTYKROCOBFPFWYIFSYA LFRWERKRSODINWSPYAHG ELEXQMUFGOWPDJUPSAVQ VQTSYAEKBKEDXAEOJMCG AYSNIUGYTJOKYVRHLNAW RHOZLAXRPFSTUDYSZTXP TSPKXHBIICRTELEPHONE
1.
nickname
2.
hometown
3.
poster
4.
first
5.
name
6.
last
7.
name
8.
telephone
9.
map
10.
textbook
11.
travel
12.
sport
13.
study
14.
music
15.
shopping
16.
work
17.
famous
18.
easygoing
19.
athletic
20.
cool
21.
friendly
22.
shy
23.
fashionable
24.
hairstyle
25.
kidding