William's House

Edit Answers
YHMWBSWFGAGNPAUAACUBLXYHRBLMCG VWRQXUGAQLORGKCMGSDDLFDBKYXUYZ YOBHAOATMWLQFONAZCXIVELVBTQNWE UXGVTJTHSAVWTBELMDVEXEDYOCNDEY CBVBHDJENTTRKBPPLYBYNTNIOJYCEY PBGDLWPRPCZCHQHHRWULKFRMRZYMWN MWHIERNMGHKCEDEAZFLFQHVOKXSIEB DRNMTZGXJYWDALWBRSELUGGNPGTNAK TCLUELKMUIHTJTKENTETROTTUHEKTH YFEIJUXYENTUNUCTIZFZZHVUCJYMHS YLTGIJUMMMYGCJCHYEUPXHRZIXKOEH KATEOTVJFILOJQTAVGTUNVYNRVPERR DSZFXCQFNAVPIPYXGHNFBHWFKOWHZI VHISIHXJTOSCBSSTOPEFNFIKMXCCDN VWNDBALWSRRHRLNFMAHKZOBSBHKOFK JJCQNPVJBBZTIPHYVEQWERVMPLSTEJ XUOTSTVZSXJRHOTAKUHJKPWVPVWHME BLZGPEEXKEDFIENBSOSESZJYMHQEXS FYSDJRFKCHURFYRKBIAYGHHVFAKRTT XUJYKJDNOHYQXGONIPUPCRHTCYNBJA HOYCDMLFMTAPXXYVLRZUKFRTOYHOZB CPSPTCQVZNLLHBHLUMPAXCNJMCJZSL YFNQRRVUNJQSLETZNARFNPICYJLLQI PGSCSWKGSRYBHENPVSIQNSRUHSNRFS ENGLISHWUDENOVNJMUWVXWGYRWLIIH ZRZKTXODYMJFQVAGQTOQIGUUZPRTFO NUCGWJKWPYGPITCHERKJVVNYWNNFUU TJPKXPTISXKLZDOJBHRNLXFGPHOFUQ DMIZYPRLPJGEQFCPDEGWCEMPHASISG ONFOANOLJOAXVIBZNEWDMOJBECNSVC
1.
father
2.
chapter
3.
other
4.
alphabet
5.
watch
6.
English
7.
weather
8.
catch
9.
fashion
10.
shrink
11.
pitcher
12.
flash
13.
athlete
14.
trophy
15.
nephew
16.
northern
17.
establish
18.
emphasis
19.
hyphen
20.
challenge