Random Topic Week

Edit Answers
DZSUXHQVMUJLMBLCEEFNIMRGVRYTUL UOUFDCLTRQVRUSDTOJVZJILOKAVEQI XXUZHYADEDOCESROMBPEREVCESHLZM PAWIDNATIONALKARAOKEWEEKENPLAB WDRGKKISSYOURMATEDAYMBJNWORARQ MPRIMERIBDAYFAZFBFHPEFEVSJXSQF WYADZZAJLANOITANRETNIVYXEZPTMW SHRIMPSCAMPIDAYAITUTGPASIEGORV DDYADROBRAHWSEPJWGKUGEDCRGERUJ KRANYADREPPIZLANOITANNNYAGPYHZ KYADTSILYTSRIAHFGRKFQGAATHPDIY RYADYTSENOHLANOITANDQUIDEDEAZK SPRETZELDAYUGDLIEEVEVILYRXSYCC MYADGNIDAERYRTEOPKGPONARCWHTFN KNATIONALRAISINDAYYFPSREEPQQLI WHFZASVQELACSRETHCIRCDTNSIUAGH INTERNATIONALDANCEDAYASERIJPQL BCYXGBABERUTHDAYWDCEAYUEZDXAJG PYADGNOJHAMLANOITANFWPARJRQPIG WSCXRGKZFIDASTRONOMYDAYGMEEMBM
1.
PenguinsDay
2.
RichterScale
3.
PretzelDay
4.
AustralianDay
5.
BabeRuthDay
6.
MorseCodeDay
7.
PrimeRibDay
8.
TellAStoryDay
9.
AstronomyDay
10.
PoetryReadingDay
11.
KissYourMateDay
12.
GreeneryDay
13.
InternationalDanceDay
14.
ShrimpScampiDay
15.
NationalZipperDay
16.
ArborDay
17.
HairstylistDay
18.
InternationalJazzDay
19.
NationalHonestyDay
20.
NationalRaisinDay
21.
NationalMahjongDay
22.
NationalKaraokeWeek
23.
SecretariesWeek