Elements - starter

Edit Answers
SPQVAPJPRYTVBZQIPAUB DKRNGYZKDVNEONTLQQXK DJTOSNXXBZPUGVGKAEAV UUKDEIYYFYEIMSRCZLYE ZMKAVTXNRKWIRAZHZXEI FMJVMRZAKODXSKPLEYIL GAMCGOUIIXWAKNROCIDX BDRZVGGGAYETIDORHKKW NRANVEJWKGHNLOCICLKH OBUPUNRLIEZQLCVNARNY RFAPPBUWHNTEOYHERAMD IEOCXTNAEDOQOTHVBSUR IMAKQOAWLLEZPUQWODIO ILZJPUWEIEKPORIWNLNG QMBPSYPBUZBVRFQBXOIE INKDHUYDMLSXJSOJHGMN DIGJQBIVFSNMGZHGXKUP GYGFAVFHVILQXJZBSELI CLAHAQVYVPJCHTYFAZAM KCIAMTPCCSSYVRVTMHBL
1.
Chlorine
2.
Oxygen
3.
Helium
4.
Aluminium
5.
Hydrogen
6.
Iron
7.
Nitrogen
8.
Carbon
9.
Gold
10.
Neon