220 The Nativity

Edit Answers
IAASWYLXHPSUSEJ BTBOMTRTWJRFUBE NFXRTAJWMDONKEY NWRNWERESRZSJID ISLDCQHYBTDFEWG SHEPHERDSDAGJPN FUWHLWISEDQRSTH QNJHFLOCKSLHMRA GLTFRANKINCENSE AEVMESSIAHOZBYL BETRAGSTABLEDBE RCJOENOLJKUBRIG IHRRYMGLYLKABRN EDZVEKLEDYYBJCA LFXDRTSGRZQYVPQ
1.
Bethlehem
2.
Donkey
3.
Mary
4.
Joseph
5.
Jesus
6.
Star
7.
Wise
8.
Manger
9.
Baby
10.
Gold
11.
Frankincense
12.
Myrrh
13.
Shepherds
14.
Flocks
15.
Angel
16.
Crib
17.
Gabriel
18.
Stable
19.
Inn
20.
Messiah