science technology

Edit Answers
WPMRNFITIMEMHJOOEHXM DBTUCTROHSNETWORKAVS YKBGMNUYYMVOEDGTORKV UCVMFOVPKLQOGKNHZDKK SITWYXIRTAM-EVITCAFB EUZOGLTOHGTWJPDZBEIW CQZWPOVPXSDRNSKLSORA OLHKVOSCBZQEBLLAWQER NTOKENLVCHSTAVBHNZUK DAVLIYTOPKRSREGAROTS APDMKCSUGOLAQGQAFDYK RVCVEWSVAYVMUOYQYQMM YTKSYOJWGXDBBNNZRVDC EUOEBUXLEJCERGFOUAFJ RYVYOPOECJSWDVRETEIJ NHDWRMSDUTAFGWRASYOZ BCWREIPTGVQBPNANTGFF YAQHDSAKGVWGLNMUIGYM PHICXSRPAOBQWXBGBSMW VZDBKGTMHRISZCHDQMOZ
1.
Active-matrix
2.
fire
3.
wall
4.
GIGO
5.
hard
6.
token
7.
raw
8.
data
9.
secondary
10.
storage
11.
keybored
12.
shortcut
13.
network
14.
topology
15.
Task
16.
bar
17.
webmaster
18.
Quick
19.
time