Prve godine u novoj državi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

P L W U D O X N V V N Q R P G V J O S U
W K R D B Q Z P A Y H C C L P L U A B O
R O Q S U Š A C J Ž K V E J D J Q S N T
Z Z P N P E C Z U Q U A N M J W X A G J
M T E H S U S D Z A K R R A D A Z V N R
S Z L A X V W B H P H E G U R K Y I N A
I P Q J U R I A V L N L B A U T Š Z A N
N T R A I T N G D G Z B I P L O S V T I
K A R O V O G U I K S M I R L A L I H D
K S Y C J Y L P L S T R S T H A P L J K
H K B X E G V C R E S O V O T S A L B W
M L O N D O N S K I U G O V O R M S E R
D Z W V I Š E N A C I O N A L N A C O S
T A X R A P A L L S K I U G O V O R G R
V B U C E N T R A L I Z A C I J A N R E
X Z Z M O S R V J D E J A W H J S O A Z
V E X O U A O X Q T S T E K B M H D D F
O I N B F O A T G F D A W A B M Q F D I
S J Y H D G Z G W R D K C I P T P S A N
Y Y N S V S Q S P L Y D B E N Z P U L U
Londonskiugovor Rapallskiugovor Rimskiugovor Trst Istra
Zadar Cres Lošinj Lastovo Palagruža
Sušac višenacionalna centralizacija Beograd dinar