Racionalni brojevi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

J Ž U D A N Č I N I D E J R
S I K A N Z D E R P I T I A
Z N K Q P R Y D X V R R N Z
S V V F R B L I I I A R L L
K I R Z J A V T N M Z W A O
R T E C L A A V Y E L V N M
A A T U R R I E C N O C O A
Ć G N P K T I A W I M E I Č
I E E S I K L B Z L A O C K
V N E Z H I S B K A K X A A
A N O F J Q Q G J C U K R C
N P R O Š I R I V A N J E R
J G R I T I V O Š E M B T T
E B R O J E V N A P R A V A
brojilac imenilac razlomak racionalni ceo
razlomačkacrta proširivanje skraćivanje mešoviti nepravi
neskrativi brojevnaprava jediničnaduž pozitivni negativni
predznak nula