Weather

Edit Answers
TTKIUDZERUTAREPMETTZ YWYTOVERCASTZQPYPTFP NQRKLPWERFLPVRHQTETY NYDZMCFQACODDENTCEVG EWYFTMIAIKRFPOSANLEG VODOYUBPNLMKARPSLSNR ZXHSVZXZPPSVTEEDTIKN AVSYHURRICANEGJSNSKE QKUNKDCEJHTDYFVTSGIE MAPLOCOPFZSUNBHHRUOM TGMSXWLQSIPYUGKRWIRF HEXKDPDUTKWOIBVOBSPE UBSWEUVYKORLYVKUNOTV NEAYQSOWQLRDLWFCMBDU DVZSYIILITRNTZJYPAYD EWPLTNHNCTBKAKJBTRAG ROYHDHNZMARFYDQPQSSK TFKKSALTKZSETDOIGCNG REZCSIKJRZUKWDOEFYZA IPPOXLOTQZPHVWTQLTTI
1.
Rain
2.
Sun
3.
Hail
4.
Snow
5.
Clouds
6.
Sleet
7.
Map
8.
Wind
9.
Cold
10.
Hot
11.
Isobars
12.
Hurricane
13.
Tornado
14.
Fog
15.
Mist
16.
Temperature
17.
Pressure
18.
Thunder
19.
Lightning
20.
Overcast