Search 44 - Shakespearean Quotations

Edit Answers
ACZJEQPRFQFQZUBXECFWIXHYX AAMTCKUGTIWEKVIZAVJMDIVNF SKBSCENEGDHTIIACDRVSCDBDC LYRWYDEGYTBGYVTPIOPFEXSKN AVTXKXEDGCZXGSHXONQTKNHMO XOEHEPOLJWPKAELHWSFARDZIH XTDRCUOMBENGUNEASYVSYTADJ KVCWGPDFHETMHPLESTSMLBJYE NTJCVRNTFHMNESQVYGRTUTHGU NEFXFNSUEFXCHEADEBAHXFWMR MSMLNZPAYGHJCMHYNYECUFZMQ XDZFWQQVTNLYWGCGYNWTPKMVL HAYCONDODZTEINMRROESEILEM SLJERFRCRWYJGZSYILJRPJIPW GJSFCOMNOAPYZPYHFDMEUAXOH NINYWULOVTHATMORGBBAIZTSE AKHYPRCIRZQMGWZNCZTTQEMHV UKEUZTYTSASJXKXJPHDYWCNPK OXFLUHRXYDRKXAIPRNMVZLLQT UNFGDAVVMPFHNHQEKINRXJASH MNZLPLWIGWEONEEBNOVRYJKSB OWOGHJZRCSFSNOGXLXTDMVDVL YFRMRDSAARBNPIYHZRWGSUFCF KPHCNVTDFQFXMZPVYDMCKVYSB HSVATEFIQSJHKNDZUPKNPMDVD
1.
Uneasy
2.
Lies
3.
The
4.
Head
5.
That
6.
Wears
7.
The
8.
Crown
9.
Henry
10.
Fourth
11.
Part
12.
Two
13.
Act
14.
Three
15.
Scene
16.
One