Teangan ku hidep struktur wawacan, istilah tatanen jeung nilai-nilai nu aya dina wawacan Sulanjana!

G H T K Q H M S S S Z A N A T Q U C T R
W J V V K F I E B L V M O L L Z V Q A U
M L J Y M H R U G E C A V O C Q Q S N N
H U L N B K T X K M T N Y F J R K B D H
H J A S D Q K J C Q C A E O M Y X Q U V
Z I J N C Q O Y D A N H O N P M A V R P
D Y M Q L G L U E R T Y Z H S Z S O O A
P Z C E J F O Y K C F Z F B A H C N E A
E E W Z K S F I S J H W W S W E W E Q R
N B K J Y D O N L S Z G F E A U R A N K
G F U H M U N L T X U C X U H P H O N Z
K J W S D C K M A R I T L S Y U N F K V
U Q K X X Y E B X K J N Y I B P D V E Q
H U U M C J K R G Y I B W B A A I O G H
X K B A K L A M J L Z G A B A R B V O B
Y I Y B U V Q S U O M Z D B P E U F N X
K X G N H C R C J R C O U R I Y A W L Z
Z O K M Q B C Z U K L A U F I Z T Q W I
G D D S F N V J R I S T S Z M A X U E Y
C J F E Y W C F Y W N Y Q U D B P U Z E
alofon kolofon eusi pare tandur
sawah dibuat jujur pengkuh amanah