SHUSHAN'S SHENANIGANS 1-2-9

M A N E S R A M Y B V S E R E M M
P A R M A S H T A I A J L K N S E
O N U A H D R P F G S J M H V Q M
G O U I T A S H E T H A R L H C U
A R J D A L I O S H T A P S A R C
D D U E R P S T H A I N O C E J A
A A D M O H U A A R I S A I L S N
R N A H P O R H H M O R D E C A I
E O H A R N E T S Z G A I L A D A
T B I A E I U A I N A H S U H S A
H R A B H E S D K D A H A M A N N
I A G A T M A I H D A I S R E P E
O H E G S I H R M H A D A S S A H
P T H T E H A A D D B I Z T H A S
I E X H K S T Y I T E R E S H B R
A Z H A I H M R S Q D R I A J Z A
T Z P A A P A O S A C R A C C A C
ABAGTHA ADALIA ADAR ADMATHA AHASUERUS
ARIDAI ARIDATHA ARISAI ASPATH BIGTHA
BIZTHA CARCAS CARSHENA DALPHON ESTHER
ETHIOPIA HADASSAH HAMAN HARBONA HEGAI
JAIR JECONIAH JUDAH KISH MARSENA
MEDIA MEMUCAN MERES MORDECAI PARMASHTA
PERSIA PORATHA SHETHAR SHIMEI SHUSHAN
TERESH VASHTI ZETHAR