เกมปริศนาอักษรไขว้ (พลังงานจากดวงอาทิตย์)

Edit Answers
ลิฟีร์X ITMKXGI HCMNST YริCSMD SสุZXริTO Kสุริ นืล์DKNEO สุสีจัOUSF OริSYSD PรัวัATFY OKZTILBชั้CA
1.
รังสี
2.
ลมสุริยะ
3.
เซลล์สุริยะ
4.
ชั้นบรรยากาศ
5.
วัฏจักรสุริยะ
6.
จุดมืดบนดวงอาทิตย์
7.
มหานวดารา
8.
แสงเหนือ
9.
เปลวสุริยะ
10.
เฮลิโอสเฟียร์