SUGA’s Discography

Edit Answers
UOWSQEIZLDNVTLDCHERKNDTCJ GDEARMYFRIENDBOSVXHQPFHKD IHABLEXQKNACVFOODMNNZIXUK WVINLOLIJMGLRBFWMCKYPRKCG DCUZYKANVHXCIYETRJUFDSRJV DPKBEWREFIKDNPFYZOGSWTEPH JTFOYAEWHGKCOWNBPFPFGLROG GKLUOQSJYVUJJJYDPIVOZOYQF JLGXRJPHNUEFEJZMWPSVQVLDP YLSLSTELYRWEJTZHWNXEBEBYE NRLBTMCKRWHTQZGNYARRMSAPL ATXDVBTXOJRURPNEBNXTFKLCI XNLQVSDDODHPJPFROWTHPFLLQ WEDONTTALKTOGETHERMEDSNOR HMNICLTKYPNVELUYJAKHXIIBV QWXVJSXIQMMZAGTOWLZODCGZQ KTBNSJJEZWZVHWWYJDZRRYHLP BVTTRBQLVWAEPLDRCDWIIVTRR VHCXTZAUTUMNLEAVESIZAVXFN SVUTBVSCKUZRAABCWLGOARBIV UUISUVWPJPBGEXLAWMONBUSZK LAJLHELRKWRVFSQAGXZLPIVPG VWWHJAIUOQVIODHVKTLZGQSWL GIVEITTOMEGPFCTGSEQFVWKHG KOPQUKORCHEKTTJDRFUUYOUEW
1.
Respect
2.
autumnleaves
3.
firstlove
4.
dearmyfriend
5.
giveittome
6.
you
7.
overthehorizon
8.
her
9.
Allnight
10.
wedonttalktogether