azsss8vocab

Edit Answers
GCZOYJKEYBOARDIQ NOOWYJYEGIGABYTE LQLGNRAMKYYWZNIE BQKJFMOTHERBOARD IUZWGLDRXPQQZGUC TJFTAYGKIDVDIFCU RXTDPTWNCYPIPSXP JPGYYAMBFWDLULOT IKQXUTLPHMBXBVWY PERSONALIZATIONV SZTXCWEGCPHRIVML JSTOFACHBPWGHAKB OUGAMERYJLGIGARI YZWNFLTBYTEYPRFE SHDRMGTQYEZEYYUH GTDUSTPMOUSEEGNR
1.
keyboard
2.
mouse
3.
gamer
4.
motherboard
5.
ram
6.
personalization
7.
bit
8.
byte
9.
gigabyte