Organ Peredaran Darah Manusia

Share

Instructions | Edit | Answer Key

N R U J P P V M Q C Q M O U E V S H S A D R P T C
R F A L O U K W X R E E Z F D A B H T J U M E X Q
W E W J E W L V K F K O Q W L C T W O B D T R O W
W W H S X V B H L N R D D X P Z X S Z I U A E O A
J U E E Y R Q T S C Y S M Z H C H D Q L V Z D K I
P R F R X O X N X V C Z P I L K B H Z I Z S A S Z
E A W A L P A O V U K B Q Q O X L E W K G P R I D
M K T M R L R C K W Y V Z E A K U G G K D H A G M
B Z Y B B O B H O E T E D I F Q A M Q I C V N E T
U J D I P G M W I N U O L X V P H R C R X M D N M
L P B K U W U K N Y D Z W E B C U P D I K M A Y Z
U O X I L N I L R S T M N O Z C P R I I K G R L O
H P E R E D A R A N D A R A H B E S A R U I A Z Q
B T Z I P B I L I K K A N A N B D P I W H M H R D
A I F V D V U J M P W I R H R Z Z M F N E H K F E
L Q V V H F K A R B O N D I O K S I D A Q T E T N
I F R G M Q X G J I G A R T E R I Q B A Q Q C P Y
K N V S D B T Z P Z H J A N T U N G A J J K I C U
F G U P A R U P A R U A D T Q I V X L J S A L Z T
S E R A M B I K A N A N O G S N J I S Y H D F A N
H Q E K E L E K T R O K A R D I O G R A F U T Q A
P E M B U L U H N A D I I V T T O P A F W X X J D
Y C M E S U J L D M G N Y Y M A T K A P I L E R I
P C V E V E N A K A T U P J A N T U N G Q F J Z P
Z J I L B V W U V R K H U F G X L J T D L E C G L
JANTUNG PARUPARU SERAMBIKANAN SERAMBIKIRI BILIKKANAN
BILIKKIRI ARTERI VENA MIOKARDIUM AORTA
KAPILER OKSIGEN KARBONDIOKSIDA KATUPJANTUNG PEREDARANDARAHBESAR
PEREDARANDARAHKECIL ELEKTROKARDIOGRAF DENYUTNADI PEMBULUHNADI PEMBULUHBALIK