Ishak lahir

Share

Instructions | Edit | Answer Key

V J V L C D D M Q N I B X I Z
I Z B O A L V I J N A J Z W N
D O A D I B F P Z R E U G Z Q
Q N V I Y S R E S A R A V B S
S N L Y D Z H A U N R B I L X
T A H S P O G A H L F N S B E
A M J L A B Y G K A Y A T Z O
N S U T A R E S K O M H N M U
U X T L N L E A M S I U H F J
S N A P A L E D Y T Q T E B B
ishak abraham sara janji doa
seratus delapan Tuhan ismael sunat