Istilah dina Sisindiran

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U C F E F K U G Z P O L W K Z Y X B C H
F V O G E Y T X C N G A P D I I U J F J
M P X U X M W P A P A R I K A N L P B I
G V G R K V N A J V P R G A T K B T Y C
X A D T U D C D W S J I T P U J W X Z D
H D L Z S Q Z R B A O W R N Z G O B Y Q
G X S J F M M K D S N N H A O Q R V P P
X C D G R N N H A D V G U Y E S O C S U
R Y G N S A Q E B A E O S M N G Z K A R
A H M A T S Z M F Z U J L A I R P X T W
R P T G K I Q K Q L J Z F U L O T F U A
A A T N V L C R E M K M M L L A L Y P K
K D T E Z A D O W A N P M D L H N J X A
I A M G I D Q Q V O M N N G F P O Z Q N
T C I C V A V U T F D I N X K J G O B T
A J E O E P Z N O H H E I P F T H U C I
N K F F K D V D Z H A O J W V I R P U G
I O I T G F J Z Q V N T V F W H C D Y X
W F L V U Q V J N F F A E X L R X T O B
E G I O K T G K W M T H M Q W J S W D J
Paparikan rarakitan wawangsalan engang pada
padalisan purwakanti