Teangan ku hidep struktur wawacan, istilah tatanen jeung nilai-nilai nu aya dina wawacan Sulanjana!

Share

Instructions | Edit | Answer Key

J Z H A P X E D H G C E B X J M H S T Y
M W D M A N G K O I B Y E C U L K A A H
R I I A R V E N G P Y W N D J X O W N R
C L B N E E E Y N E W P R D U Z L A D R
T P U A S D I Z B K W E Z G R N O H U J
T A A H U I J L A Y P N A J P S F Q R Y
M G T V X V W F U E R G N G N L O U G J
N T Z J A K V U O B W K W M U X N H W G
C F C H H W B F B A E U K M O Y V F C H
S P R T C Y E J E W U H J L W T T Q Q N
G K L S H F N R R F S E T G P U H S K B
W Z Y D N S S X I N I P E E P C J T S J
U E V C Y V N N K T E H M H E C Q J L P
S R W R J Q J E M V Q A C X M R B Z U B
Z V Y V L N A G D S A N Y P R H N S P S
B A X V D A I M L C L V N M N Q D Y O Y
A X Q L N W S L L U O G D F F B W V C X
X D T Q V T M B L F F M D T A D T E K Z
O T T Y K S J V H L O D B J O H D G C M
N C E S E Q L Z G I N Q X I T V D U C O
alofon kolofon eusi pare tandur
sawah dibuat jujur pengkuh amanah