Banovina Hrvatska

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U P E M Q D H J E N S E Q G G E Y U F C
Y D K Y T K K O L I L A M T X L C Y Z F
W H I I E X G E V T I J D Z K V H W M Z
S V E M N A R O A N I V E J L A R K K H
Z P G R I V J F J L I Q Z U Z Y J R S S
R Y G D Z L A I G S T R E S X E M R O N
D S D W Q F A R V R Q X W N H S D S X N
Q R X A C W O N T A A K E I O A S D S B
W F Z T R I B V N O L D R A V V T K Y E
U X O D P G W Y J A B S A F C S O Y S B
T G S N G C O M K C V O O Č Z K J H F Z
J R Y M S U G E W Q G I X G A A A N N A
V I Z Q N N J Z B V V B O L U C N A N S
B K E Č A M Ć I V O K T E V C J D B Q Q
D R U G I S V J E T S K I R A T I W N P
X R X E O D J Q W H B H P O G F N O T T
L B A Z P R I M O R S K A R A O O H C O
I J G P Y M I T Q K C C S D A Z V C D L
W G M Q Z B Q E O K K A R A V N I Y N K
S I Z L H J P A V L E A O M I L Ć A O X
CvetkovićMaček Ivan Primorska Savska Kraljevina
Jugoslavija Milan Stojandinović Pavle Beograd
Drugisvjetskirat Travnik Ilok Gradačac ban