HRVATSKA POVIJEST

Share

Instructions | Edit | Answer Key

G W Z B W B I S N Z C F F M I T F L K L
F G L S A N W O I W W F O N T J S O G T
R S O G A H H V L G I B S A M C R U U E
K I K S N I R Z R W A K S P O R U E N B
A K Y D O L A Z A K U R O O U F J X M F
I R A T E P R H R V A T A K N M F F R I
C N P A V A A R G W I R P N I A Z A B V
R J Y A G O T R X A I I T A J Đ N Y R O
U E G S D N E F T F Ć M R R A A L N I K
T M H Š E O P P K I I I P F F R A R B Š
W A F U G O V R I Č V Š I V P I T J I R
F Č K B W G S I J I O E M T I S I L R U
S K R I Y T B Z Ć N R R I O Z A N N S B
L I Č Ć O P R I O O I K R M H L S N K S
Q P K I U I K N R B M I W I W O K X I A
L L I K N S U X M A I K R S W K I E J H
V H J S N H O V A B P W A L O I O H X L
G F K I Y V B L M M R D P A Q N G Y A L
U I R A K V M C H T T F D V T M I F O J
T Z A Z E P M N N L L P L I U U F L K X
TOMISLAV ZRINSKI ARPADOVIĆ DOLAZAK HRVATA
BABONIČI TRPIMIR TRPIMIROVIĆI FRAN KRSTO
FRANKOPAN PETAR KREŠIMIR IV EUROPSKA
UNIJA TURCI PETAR ZRINSKI NIKOLA
ZRINSKI HASBURŠKOVI ŠUBIĆI BRIBIRSKI KRČKI
MAĐARI LATINSKI NJEMAČKI