HRVATSKA POVIJEST

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Y R D N Z D S T R P I M I R O V I Ć I A
1 T R B S A M O S T A L N A . T S G M K
9 S C Z O I L C Y U G I J B K R G F I R
9 I V A N R H R V A T S K A X A A E G Č
1 G R J L O B T M K I H D N M D R U I K
N G M T C N W A O T O B Y Z - I S H K I
F 0 J Q Ć S I N N I J P X A O Ć R R L C
R N 2 I I A Ć R A V Y X H K S V S R Z Q
A I U K V C I I R E N L V S A T B D I U
N L D S E I N M P D Z F X T O M P N K F
K A O N J N O I A U X O S A C C I A Š T
O S M I L S B P D J M K U V T Q K N U O
P T O S U K A R O L A E G R J R S I B M
A J V I K I B T V T S U I H N G T D R I
N E I L U G J D I W I R A T A T A R A S
U P N J K F A F Ć U B F Y T Z T V E H L
Y A S R R J G A I T R A Z Y O D R F Z A
C N K F Z T R E P U B L I K A U H F S V
S L I S A Z I 5 9 9 1 - 1 9 9 1 S R E M
V A T R O S L A V . K I Z E J F R A N J
REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA U 20
ST. BORBA ZA HRVATSKI JEZIK
STJEPAN RADIĆ ARPADOVIĆI I TATARI
LJUDEVIT GAJ FERDINAND HARBUŠKI TOMISLAV
BABONIĆI FRAN KRSTO FRANKOPAN SFRJ
VATROSLAV LISINSKI KRČKI IVAN KUKULJEVIĆ
- SACINSKI TRPIMIR TRPIMIROVIĆI SAMOSTALNA
HRVATSKA 1991 DOMOVINSKI RAT 1991-1995
.