bài tập

Share

Instructions | Edit | Answer Key

C Z P H Ư Ơ N G P H Á P T H M N W Y Y H
E I O R M E K C K T H U T V A X Z
D C A J D T T C O M Ó N M J K J G Ă N S
C U R T B C G F V K F B O P Q B M H Z
G B I C Y Â X N V X Z R E I P R A Q A S
H O À K N Y Ư F Z V R T I G Z B T R S
C I O V I C A Ư M P H B J O W K Á G L
Á W G X B Đ H Z Ó V Y Y G L A T U N L
C I N H A P T Q E N R H K W C H J
U Y Q W Đ M N I W T L C W I H J Ơ T R C
F J B Z N I F P I H U T H M T Y
I U I K G O A H K J S T N Í Z H Y H O C
H L U Y C V Y T G E N H L G N H G T Ò
N I V V D X T Q T C B Ì K L Y H M N Q N
I W S F R B B O H Y V S W J B R N B G C
R H K O F E I X T F D J F S U Q O N B Ó
V Q N F W A K Y N L Z Q L E U Z G Q S N
C U N G Ư I P H Ư Ơ N G T Â Y N O V G
O O K V R L V A Y X O Z W Q G I W A A Ô
M K C T X O F I Q I B T H K U D Q V
món ăn từxưađếnnay mónchính ngonmấy
babátcơm trồng thờithườngcổ thì ngoàira
còncóngô đủ thử câycỏ nhiềucách
phươngpháp ngườiphươngtây nghệthuật kỹthuật thếkỳ