Les planètes

Edit Answers
OIKAZHVMJMWDYCRJTAZH TJDCQIPGUBHOXGPRLQCR MWCJWGFTPYNFHBUGYCVL SDNOXNGRIGFUZRCILNZV RGEDTKHMTOQWRFYMSWCB SGLHTXCIELCSLJYRUOWT HSJPHXPWRJEHWRSANNER TWTCKYVRYMNYRWQJEQSQ DJZGSHDRGUNNVYREVEBL SHXWUOFVLMEECGMNYMAY QHYYZYLLIUIZIULRCHHN BZNSPZZEGMVFXYSUMARS KXTECXDFINODOHGTEXRE ZKMWBJGNRLJRVGGASFML UOSEVBNEPTUNEQVSPUEI YUEDMNGBFWIYUXYFRJNO RAOSTERREOSAOURANUST TELLURIQUERAWCAUUZJE WMUQWLYUDOFGVFNABPHB XIARNAHOUVYZQVSDSKZB
1.
jupiter
2.
saturne
3.
uranus
4.
mars
5.
terre
6.
soleil
7.
etoile
8.
jovienne
9.
tellurique
10.
venus
11.
neptune