h8--8-h=[

Edit Answers
QZEIHYLCDFBGTYGJXRKI NATNTLLRKOHJAJPTTYLQ OSHYXLDJCUCIGTIPKMUP IWLSLAYJRPSBPXVPGDBN LFLFYKTVUFKOFPIHWXHY MNZHRJZOLJKQLROIYMDT QYTAQBKGKIYEHOCDBKBD UUHURXIGVUSRFWVPQMFT EMQTCPJYFTGNSTLYUXPR IZBVUNDDJZLCINFHWMDV MGIUSNQOVYKROAPGFDRM NPTCWAPBVJQHDHBOGNAO WTEJHTDKUPIVTPUEYXZT TSWZHANUOAGYFEKVHVEW KAUKMCWDVVRIULWUFWBJ OIECGHIYDZMPQEQHXORX VWSTCUHBDAFOFCLVZVAH OYYVOFXCIJMJBVYLXANY YCMGDPPSEUWDPTVWBFWY EROLRFBVPZABLATGJLRN
1.
cat
2.
elephant
3.
zebra
4.
lion
5.
hippo