Find words in this Word Search

Edit Answers
YSKLVNDYQQXVYPDKTVTL VXMJBQB:JI-:OJT:E:IK UKNOA:WISZNTHJJSRZMT GSP:DG:HCJ:SNRABUFUM ZNMYCMLAZRQNSKGHUBEP OLBOEDYRCHEVEPKNFL:: F:-A-YOVJHLQVKH:I:KE I-PXPC:EOKUCJEDDVXDC QKFUZJDSDOYIFYUEIRZI VOPWJGETDDC:GUCDLWLR WLNDDDWIIZLSVKQNL:NH IEJWHVONOEONG-PIASAP :VVHJBLGHNUOYDGMGDCV EO:ZPVF:OMDSDYY-ELRM OVSRIURNCTSAG-QT:EXH WHNQPKEG-B:EWBHNSIXF XRICFSVKEKBSRKLEKFMN W-APIBOYXGUNPORSY-JO ECR:BGREFTDIFFBB:GFR MMGVPSTSKMFRGGNA-FHG
1.
đãng trí
2.
ngôi làng
3.
gạo
4.
hũ, nồi
5.
tràn nồi
6.
bầu trời
7.
các đám mây
8.
các hạt lúa
9.
cánh đồng
10.
mùa vụ
11.
kho lúa
12.
gặt hái