Gra

Edit Answers
PESCAIBMEQ HMXTORINOH USASSOBCWI GQBRRFEARB LUGLIOAUCC ORAZIOCFWI KCINESEDER INGEGNERIA ROMETTAIZZ AEREIMENTA
1.
Orazio
2.
aerei
3.
torino
4.
mare
5.
ingegneria
6.
luglio
7.
scuri
8.
mario
9.
cinese
10.
rometta
11.
sasso
12.
pesca
13.
menta
14.
baci
15.
hug
16.
ME