the giver

Edit Answers
PKPFYWYJBBARNSXDXYVI GMKQMCOLORLJWLFCXKRY NENWQYYCYYCJHEZPEEML IWQJHZZERRUBKDJBIGUI MGDYXBRROEQRYGNJUNYL ANHTUFAEMDNEEOOVXZSG NICIDFEMELEGPMJPRWRN OMONJYSOMETNNEDWOTUF RAUUVPUNEPXUQJBIRZFT ENRMSAUYNRRHUGAWEAKK HHAMVYBHJOEQNVJKVNKS SJGOZIKHISVAJHTBIOWJ AVECWYDGNEINYVXIEILO MTZEYMZQHMGJATNVCFEN DUFGLXOGAAEKIZITECIA MEHXSOVUPRKKMMAMRARS HPWKTNNGPYLRFUPVLLBV QROJQZDQLQGFFISDJZAO WTURRSCSEEVVPPPKDIGI RYQLOQEXVIYXKBYWYBSH
1.
apple
2.
jonas
3.
asher
4.
giver
5.
fiona
6.
lily
7.
receiver
8.
color
9.
gabriel
10.
memory
11.
elder
12.
rosemary
13.
ceremony
14.
naming
15.
hunger
16.
courage
17.
community
18.
naming
19.
sled
20.
pain